Tesco
Zadzwoń do nas: 800 105 104
(połączenie bezpłatne) lub wyślij
zapytanie na e-mail: Ezakupy@tesco.pl

Regulamin

I. Informacje ogólne
 • Niniejszy Regulamin Sprzedaży Napojów Alkoholowych określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień napojów alkoholowych za pośrednictwem Serwisu dostępnego pod adresem www.tesco.pl/ezakupy/ oraz poprzez aplikacje mobilne, takie jak Tesco Ezakupy w zakładce Alkohole. Zasady dokonywania i realizacji zamówień pozostałych, niebędących napojami alkoholowymi towarów określa oddzielny regulamin, dostępny pod następującym linkiem: tesco.pl/ezakupy/regulamin.php?rel=help
 • Realizacji Zamówień Napojów alkoholowych dokonują wyłącznie Placówki zlokalizowane na terenie miasta st. Warszawy. Dostawa Zamówień następuje wyłącznie na terenie obszaru obsługiwanego przez Placówki zlokalizowane na terenie miasta st. Warszawy.
 • Sprzedaż Napojów alkoholowych prowadzona jest przez Placówki na podstawie wymaganych prawem zezwoleń.
 • Przed przystąpieniem do zakupu Napojów alkoholowych na stronie www.tesco.pl/ezakupy lub w aplikacjach mobilnych należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo z którymkolwiek postanowieniem Regulaminu, bądź z jego całością, uprzejmie prosimy o nie akceptowanie Regulaminu oraz o nie korzystanie z Serwisu.
 • Każdy Użytkownik, po zaakceptowaniu treści Regulaminu, zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 • Regulamin jest dostępny w każdym czasie za pośrednictwem Serwisu. Regulamin jest zamieszczony w Serwisie w formie umożliwiającej wydruk.
 • Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

  • Serwis – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem: www.tesco.pl/ezakupy, na którą składają się elementy graficzne, oprogramowanie oraz aplikacje mobilne, takie jak Tesco Ezakupy w zakładce Alkohole, umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Zamawiających; w Serwisie prezentowane są Napoje alkoholowe oraz ich Ceny, będące cenami ostatecznymi.
  • Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Zamawiającego, za pośrednictwem Serwisu, lista Napojów alkoholowych, które Zamawiający kupuje od Sprzedającego, a które Sprzedający Kupującemu sprzedaje. Zamówienie może obejmować także inne dostępne w Serwisie towary, niebędące Napojami alkoholowymi. Do części Zamówienia dotyczącej Napojów alkoholowych stosuje się niniejszy Regulamin Sprzedaży Napojów Alkoholowych a do sprzedaży innych towarów, niebędących Napojami alkoholowymi zastosowanie ma Regulamin Tesco Ezakupy.
  • Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest TESCO (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016108, kapitał zakładowy: 3 503 718 000,00 zł, NIP: 526-10-37-737.
  • Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zarejestrowała się w Serwisie, zaakceptowała Regulamin Sprzedaży Napojów Alkoholowych i dokonuje Zamówienia.
  • Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
  • Napoje alkoholowe – produkty prezentowane przez Sprzedawcę w Serwisie, w zakładce „Alkohole”. Dokładne informacje na temat poszczególnych Napojów alkoholowych umieszczone są w Serwisie obok zdjęcia Napoju alkoholowego, które jest widoczne dla Zamawiającego podczas składania Zamówienia.
  • Cena – oznacza cenę Napoju alkoholowego brutto, umieszczoną w Serwisie obok informacji o Napoju alkoholowym; ceny są wyrażone w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT lecz nie uwzględniają Kosztów Realizacji Zamówienia lub Opłaty za Odbiór Osobisty; Ceny podane w Serwisie są cenami ostatecznymi; cena podana w Potwierdzeniu Zamówienia jest taka sama jak cena podana w Serwisie w dniu składania Zamówienia.
  • Realizacja Zamówienia – dokonanie przez Dostawcę dostawy Napojów alkoholowych na wskazany przez Zamawiającego adres lub osobisty odbiór Napojów alkoholowych przez Zamawiającego w Placówce; przy Realizacji Zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Napoje alkoholowe bez wad.
  • Dzień Realizacji Zamówienia – wybrany przez Zamawiającego dzień, w którym ma nastąpić dostawa Napojów alkoholowych na wskazany przez Zamawiającego adres lub w którym Zamawiający dokona osobistego odbioru Napojów alkoholowych w Placówce.
  • Koszt Realizacji Zamówienia – opłata za Realizację Zamówienia, jeżeli dochodzi do niej poprzez dostawę Zamówienia na wskazany przez Zamawiającego adres; Koszt Realizacji Zamówienia jest uwidoczniony w Serwisie po zalogowaniu i może być sprawdzony przed przystąpieniem do składania Zamówienia. Wysokość Kosztu Realizacji Zamówienia zależy od dnia tygodnia oraz pory dnia, w którym ma być Realizowane Zamówienie; wysokość Kosztów Realizacji Zamówienia nie jest uzależniona od wartości Zamówienia ani liczby zamówionych Napojów alkoholowych, ani pozostałych niebędących Napojami alkoholowymi towarami.
  • Opłata za Odbiór Osobisty – dodatkowa opłata za możliwość osobistego odbioru Zamówienia w Placówce. Wysokość Opłaty za Odbiór Osobisty jest uwidoczniona w Serwisie po zalogowaniu i może być sprawdzona przed przystąpieniem do składania Zamówienia.
  • Placówka – należy przez to rozumieć sklepy prowadzone przez Sprzedawcę pod marką „Tesco”, które Realizują Zamówienie, co do których wydano odpowiednie zezwolenie.
  • Konto – utworzone po rejestracji indywidualne konto Zamawiającego, za pomocą którego dokonuje Zamówień oraz zarządza danymi podanymi podczas procesu rejestracji.
  • Login – adres e-mail podany przez Zamawiającego na etapie rejestracji w Serwisie.
  • Dostawca – osoba fizyczna zatrudniona przez Sprzedawcę i legitymująca się jego pełnomocnictwem, która będzie dokonywała Realizacji Zamówienia.
  • Potwierdzenie zamówienia – dokument przygotowany przez Sprzedającego oraz przedstawiany w dniu Realizacji Zamówienia Zamawiającemu przez Dostawcę lub pracownika Placówki wydającego Zamawiającemu Napoje alkoholowe w przypadku odbioru osobistego, który obejmuje listę zakupionych Napojów alkoholowych oraz ceny, za które Zamawiający nabył Napoje alkoholowe.
  • Infolinia – telefoniczne centrum obsługi Użytkownika Serwisu, czynne codziennie w godzinach 7:00-23:00 pod nr tel. 0800 105 104.

zamów zakupy on-line
II. Serwis
 • Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest:
  • szerokopasmowe łącze internetowe,
  • przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 lub 9, Google Chrome 15 lub 16, Mozilla Firefox 7 lub 8, Opera 11) obsługująca CSS i JavaScript,
  • włączona obsługa plików cookies,
  • włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),
  • system operacyjny Microsoft Windows 7 lub Vista,
  • aktywne konto e-mail.
 • Korzystanie z aplikacji mobilnych możliwe jest przy użyciu urządzeń przenośnych zaopatrzonych w system operacyjny Android z zainstalowaną aplikacją mobilną.
 • Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, za taką działalność jest uznane w szczególności:
  • ingerencja w korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników, w tym uniemożliwienie korzystanie z niego;
  • ingerencja w zawartość lub charakter techniczny Serwisu.
 • Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Serwisu, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zgłosić to Sprzedawcy za pośrednictwem Infolinii. Sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Serwisu.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • niekompatybilność Serwisu z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Użytkownika lub z jego przyłączem do publicznej sieci Internet;
  • trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z Serwisem, które leżą po stronie Użytkownika.
 • Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

zamów zakupy on-line
III. Proces rejestracyjny
 • Dokonanie zakupu Napojów alkoholowych możliwe jest tylko dla Użytkowników, którzy zaakceptowali Regulamin Tesco Ezakupy w trakcie rejestracji na stronie www.tesco.pl/ezakupy/ oraz zaakceptowali niniejszy Regulamin Sprzedaży Napoi Alkoholowych oraz podali adres Realizacji Zamówienia na terenie obszaru obsługiwanego przez Placówki zlokalizowane na terenie miasta st. Warszawy.
 • Realizacja Zamówienia jest ograniczona do obszaru obsługiwanego przez Placówki zlokalizowane na terenie miasta st. Warszawy.
 • Jeżeli adres dostawy podany przez Użytkownika nie jest aktualnie obsługiwany przez Sprzedawcę, Użytkownik ma możliwość zamówienia informacji o włączeniu tego adresu w przyszłości do obszaru objętego działaniem Sprzedawcy.
 • W przypadku podjęcia przez Użytkownika bezprawnych działań godzących w funkcjonalność Serwisu, Sprzedawca skorzysta ze środków ochrony przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

zamów zakupy on-line
IV. Proces składania Zamówień
 • Sprzedawca dokłada najwyższej staranności zawodowej, by Napoje alkoholowe prezentowane w Serwisie były dostępne.
 • W ramach jednego Zamówienia Zamawiający ma możliwość zamówić maksymalnie:
  • 24 sztuki każdego Napoju alkoholowego;
  • inną niż powyższe ilość, jeśli Sprzedawca określi takową dla danego Napoju Alkoholowego lub grupy Napoi Alkoholowych.
  Maksymalna możliwa do zamówienia liczba sztuk danego Napoju alkoholowego będzie każdorazowo uwidoczniona przy zamawianym Napoju alkoholowym, jeśli zostanie osiągnięta lub przekroczona.
 • Zamawiający składa Zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie. Sprzedawca przesyła Zamawiającemu na podany przez niego w procesie rejestracji adres e-mail potwierdzenie zamówienia. Zamówienie to pozostaje dostępne (widoczne) na Koncie Zamawiającego przez okres 2 lat.
 • Zamawiający może składać zamówienia 24 h na dobę, w każdy dzień tygodnia, przy czym Zamawiający może to zrobić najpóźniej do godziny 23.00 dnia poprzedzającego Realizację Zamówienia.
 • Zamawiający może odwołać lub zmienić Zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie lub za pośrednictwem Infolinii. Odwołanie lub zmiana Zamówienia zostaną przyjęte przez Sprzedawcę, jeśli będą złożone przez Zamawiającego do godziny 23.00 w dniu poprzedzającym Realizację Zamówienia. Zmiana Zamówienia dotyczy tylko Napojów alkoholowych w Zamówieniu, a nie Terminu Realizacji Zamówienia lub sposobu płatności.
 • Koszt Realizacji Zamówienia nie jest ujęty w Cenie.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 • Umowa sprzedaży Napojów alkoholowych między Sprzedawcą a Zamawiającym jest zawierana w momencie potwierdzenia przez Zamawiającego Zamówienia w Serwisie, tj. kliknięcia przez Zamawiającego przycisku „Potwierdź zamówienie”. W tym momencie następuje również przejście na Zamawiającego prawa własności zakupionych Napojów alkoholowych. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży Napojów alkoholowych jest Placówka, która Realizuje Zamówienie.

zamów zakupy on-line
V. Ochrona danych osobowych Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w dokumencie „Polityka prywatności“ stanowiącym integralną część nin. Regulaminu.
zamów zakupy on-line
VI. Realizacja Zamówienia
 • Sprzedawca dostarcza Napoje alkoholowe wyłącznie na obszarze swojej działalności obsługiwanym przez Placówki zlokalizowane na terenie miasta st. Warszawy. Dostępność Napojów alkoholowych w ofercie dla Zamawiającego może być sprawdzona po zarejestrowaniu i zalogowaniu w dziale Napoje lub poprzez wyszukiwarkę produktów.
 • Sprzedawca nie realizuje Zamówień w 13 dni ustawowo wolnych od pracy (oprócz niedziel). W przypadku wyznaczenia innych, niż określone w zdaniu poprzednim, dni nierealizowania Zamówień, Sprzedawca z odpowiednim wyprzedzeniem umieści o tym informację na stronach Serwisu.
 • W przypadku wybranych obszarów Sprzedawca zastrzega sobie prawo do stałego ograniczenia dni i godzin, w których realizowane są dostawy. Aktualne informacje o dniach i godzinach, w których realizowane są dostawy na danym obszarze są widoczne po zalogowaniu w sekcji „Zarezerwuj termin dostawy” podczas procesu składania zamówienia. Sprzedawca umieści na stronach Serwisu informacje o obszarach, w których obowiązują inne terminy dostaw niż określone w pkt 4.
 • Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 powyżej, dostawy są realizowane 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00 - 22:00, a w przypadku Odbioru Osobistego w godzinach 10:00 - 20:00.
 • Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dokonać Realizacji Zamówienia w wyznaczonym terminie. W przypadku braku możliwości terminowej Realizacji Zamówienia, Sprzedawca podejmie wszelkie kroki, by jak najszybciej skontaktować się z Zamawiającym przy użyciu numeru telefonu podanego przez Zamawiającego w formularzu rejestracyjnym.
 • W przypadku sprzedaży Napojów alkoholowych objętych promocją lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, Realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności ich wpłynięcia do Sprzedawcy, a Zamówienia realizowane są aż do wyczerpania zapasów danego Napoju alkoholowego objętego promocją lub wyprzedażą.
 • Wartość Zamówień kilku Zamawiających dokonanych na ten sam adres dostawy nie ulega sumowaniu.
 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji wieku osoby odbierającej Napoje alkoholowe. Jeśli okaże się, że osoba ta ma mniej niż 18 lat i żadna inna pełnoletnia osoba nie może odebrać Napojów alkoholowych, Sprzedawca odmawia wydania tych Napojów alkoholowych. W każdym przypadku Sprzedawca odmawia wydania Napojów alkoholowych osobie nietrzeźwej.
 • Sprzedawca dostarcza Zamówienie wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, paragonem fiskalnym, wzorem odstąpienia od umowy sprzedaży oraz wyciągiem z niniejszego Regulaminu. Jeżeli Zamawiający chce otrzymać fakturę VAT, powinien wpisać dane niezbędne do wystawienia faktury, tj. nazwę firmy, numer NIP, adres firmy w pole „Pozostaw instrukcje dla dostawcy lub/i zamów fakturę” znajdujące się w module rezerwacji terminu Realizacji Zamówienia w Serwisie. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną w rozumieniu art. 96 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. z 2012 r, poz. 1356). W związku z powyższym Napoje alkoholowe sprzedawane są w celu ich spożycia poza miejscem ich sprzedaży. Zakazany jest zakup napojów alkoholowych w celu ich dalszej odsprzedaży.
 • W razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem w wybranych przez niego godzinach dostawy Dostawca pozostawi w drzwiach zawiadomienie o próbie realizacji dostawy. W przypadku, kiedy nieobecność Zamawiającego była chwilowa, a Dostawca nie wrócił jeszcze do Placówki istnieje możliwość skierowania Dostawcy z powrotem do Zamawiającego poprzez kontakt z Infolinią. Jeżeli Dostawca wrócił już do Placówki, Zamówienie zostanie anulowane.
 • Istnieje możliwość odbioru zamówionych Napojów alkoholowych osobiście w Placówkach w miejscu specjalnie oznaczonym opisem „Zamów i odbierz” za dodatkową Opłatą za Odbiór Osobisty. Zamawiający w procesie zamawiania Napojów alkoholowych dokonuje wyboru pomiędzy zamówieniem pod wskazany adres lub odbiorem osobistym w Placówce.
 • W przypadku odbioru osobistego konieczne jest wybranie przez Zamawiającego w Serwisie dwugodzinnego przedziału czasowego, w którym Zamawiający zobowiązuje się odebrać zakupy.
  Jeśli zakupy nie zostaną odebrane w wybranym przez Zamawiającego przedziale czasowym zamówienie zostanie anulowane.
 • Do odbioru osobistego Zamówienia w Placówce wymagane jest podanie przez Zamawiającego numeru zamówienia, imienia i nazwiska Zamawiającego oraz posiadanie karty płatniczej lub przy płatności on-line ważnego dokumentu tożsamości Zamawiającego ze zdjęciem. Odbioru osobistego może dokonać tylko osoba pełnoletnia.

zamów zakupy on-line
VII. Zasady płatności
 • Zamawiający ma możliwość wyboru następujących form płatności:
  • On-line - za pomocą następujących kart debetowych/kredytowych wydanych przez banki w Polsce, Wielkiej Brytanii lub w Czechach: Visa, Visa Electron, Master Card, Maestro. Jeśli karta zostanie odrzucona Zamawiający powinien kontaktować się z jej wystawcą w celu sprawdzenia czy karta posiada funkcjonalność płacenia w trybie on-line.
  • Płatność przy odbiorze – za pomocą następujących kart debetowych/kredytowych: Visa, Visa Electron, Master Card, Maestro.
 • Jeśli Zamawiający zamierza dokonać płatności w trybie on-line, w momencie składania Zamówienia w Serwisie zostanie przeprowadzona preautoryzacja (blokada) karty płatniczej w wysokości nie wyższej niż 10 zł. Autoryzacja całkowitej kwoty Zamówienia zostanie przeprowadzona dopiero w dniu, w którym Napoje alkoholowe zostaną dostarczone lub odebrane przez Zamawiającego.
 • W celu zmniejszenia ryzyka nieuprawnionego dostępu do szczegółów karty Zamawiającego zostaną one zakodowane.

zamów zakupy on-line
XVIII. Prawo odstąpienia od umowy
 • Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Zamawiający może w terminie 14 dni od Dnia Realizacji Zamówienia, od umowy odstąpić bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zamawiający może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpienia od umowy dostarczanego mu każdorazowo przez Dostawcę wraz z Zamówieniem lub przez pracownika Placówki w razie odbioru osobistego, jednak nie jest to obowiązkowe. Rekomendowanym przez Sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza mailowo na adres: ezakupy@tesco.pl, lub przesłanie go pocztą na adres Placówki, z której było realizowane Zamówienie (adres właściwej Placówki umieszczony będzie na paragonie).
 • Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający powinien dołączyć dowód zakupu Napojów alkoholowych, lub w inny sposób udokumentować ich zakup.
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu od następujących Napojów alkoholowych:
  • ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
  • dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych.
 • Zamawiający ma obowiązek zwrócić Napoje alkoholowe, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

  Rekomendowanym sposobem wykonania prawa odstąpienia od umowy, który umożliwi Sprzedawcy jak najszybsze załatwienie sprawy jest osobisty zwrot Napojów alkoholowych do Placówki, z której realizowano Zamówienie (adres właściwej Placówki będzie umieszczony na paragonie) przed upływem tego terminu. Do zachowania terminu wystarczy też odesłanie Napojów alkoholowych przed jego upływem.
 • Zwrot Napojów alkoholowych następuje na koszt Zamawiającego. Jeżeli ze względu na charakter Napojów alkoholowych (np. waga, gabaryty) nie jest możliwe ich odesłanie w zwykły sposób pocztą, Sprzedający odbierze Napoje alkoholowe od Zamawiającego na swój koszt.
 • Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Zamawiającego oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Zamawiającemu dokonaną przez niego płatność za zwrócone Napoje alkoholowe. W przypadku całościowego odstąpienia od umowy sprzedaży Napojów alkoholowych oraz innych towarów, niebędących Napojami alkoholowymi objętych Zamówieniem, Sprzedawca zwróci Zamawiającemu także Koszty Realizacji Zamówienia.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w ust. 7 powyżej, do chwili dokonania przez Zamawiającego zwrotu Napojów alkoholowych, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Zamawiającego potwierdzenia, że Napojów alkoholowych odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.
 • Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający.
 • Przed odstąpieniem od umowy, Zamawiający nie powinien korzystać z Napojów alkoholowych w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Napojów alkoholowych. W przeciwnym razie, Zamawiający będzie ponosił odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Napojów alkoholowych.
 • Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową oraz gwarancji producenta.
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

zamów zakupy on-line
IX. Reklamacje
 • Zamawiający przed dokonaniem odbioru Napojów alkoholowych ma możliwość sprawdzenia ich w obecności Dostawcy. Sprzedawca zaleca nieprzyjmowanie uszkodzonych Napojów alkoholowych.
 • W przypadku stwierdzenia niezgodności Napojów alkoholowych z umową po jego wydaniu Zamawiający ma prawo złożyć reklamację w dowolnej Placówce.
 • W celu rozpatrzenia reklamacji Zamawiający powinien dostarczyć do Placówki Napoje alkoholowe wraz z dowodem zakupu.
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie.
 • Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu się Zamawiającego w Placówce po otrzymaniu informacji o sposobie załatwienia reklamacji.

zamów zakupy on-line
X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 • W razie sporu ze Sprzedawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Zamawiający ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 • Dostęp do pozasądowych procedur rozwiązywania sporów zapewniają np. stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej. Zamawiający może również zwrócić się o pomoc prawną do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumenta, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz innych organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie, na zasadach obowiązujących w tych organizacjach.
 • Zamawiający będący konsumentem ma dodatkową możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

zamów zakupy on-line
XI. Postanowienia końcowe
 • We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie Sprzedaży Napojów Alkoholowych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.
 • Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu Sprzedaży Napojów Alkoholowych należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Sprzedaży Napojów Alkoholowych. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu Sprzedaży Napojów Alkoholowych wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Serwisie. Sprzedawca poinformuje Zamawiającego o zmianie Regulaminu Sprzedaży Napojów Alkoholowych za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Zamawiający nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę poprzez kliknięcie w link „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w Serwisie.
 • W Serwisie umieszczony został również Regulamin Sprzedaży Napojów Alkoholowych w wersji angielskiej. W przypadku rozbieżności między wersją polską i angielską, wiążąca jest wersja polska.

zamów zakupy on-line
XII. Kontakt W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag prosimy o kontakt poprzez e-mail: Ezakupy@tesco.pl lub za pośrednictwem Infolinii.
zamów zakupy on-line